ἡ γὰρ ὄψις ἔοικε τὰς μὲν ἄλλας φαντασίας ἐφ᾽ ὑγροῖς ζωγραφεῖν, ταχὺ μαραινομένας καὶ ἀπολειπούσας τὴν διάνοιαν: αἱ δὲ τῶν ἐρωμένων εἰκόνες ὑπ᾽ αὐτῆς οἷον ἐν ἐγκαύμασι γραφόμεναι διὰ πυρὸς εἴδωλα ταῖς μνήμαις ἐναπολείπουσι κινούμενα καὶ ζῶντα καὶ φθεγγόμενα καὶ παραμένοντα τὸν ἄλλον χρόνον.

For the sight seems to delineate other fancies in the water, that quickly glide away and slip out of the mind; whereas the imaginations of lovers, being as it were enamelled by fire, leave the images of things imprinted in the memory, moving, living, speaking, and remaining for a long time. Translation : William W. Goodwin (1874)

Annotation Authors and Editors
Created by Valérie Toillon

Il semble en être de la vue comme si elle peignait toutes les fantaisies qui lui apparaissent sur fond humide (à fresque), tant elles s'effacent vite et disparaissent de l'esprit; mais les images de ceux que l'on aime s'y impriment comme ces figures peintes par le feu à l'encaustique, elles laissent dans la mémoire des formes qui se meuvent et qui vivent et qui parlent et qui restent à jamais. Traduction : A. Reinach (1921).

Annotation Authors and Editors
Created by Valérie Toillon

Commentary

Annotation Authors and Editors
Created by Valérie Toillon

Tags

  • fresco
  • encaustic

Bibliography

Annotation Authors and Editors
Created by Valérie Toillon