Pausanias, Description of Greece, 10.28-10.31

28 [1]τὸ δὲ ἕτερον μέρος τῆς γραφῆς τὸ ἐξ ἀριστερᾶς χειρός, ἔστιν Ὀδυσσεὺς καταβεβηκὼς ἐς τὸν Ἅιδην ὀνομαζόμενον, ὅπως Τειρεσίου τὴν ψυχὴν περὶ τῆς ἐς τὴν οἰκείαν ἐπέρηται σωτηρίας: ἔχει δὲ οὕτω τὰ ἐς τὴν γραφήν. ὕδωρ εἶναι ποταμὸς ἔοικε, δῆλα ὡς ὁ Ἀχέρων, καὶ κάλαμοί τε ἐν αὐτῷ πεφυκότες καὶ ἰχθύες: ἔστι δ᾽ ἀμυδρὰ οὕτω δή τι τὰ εἴδη τῶν ἰχθύων ὡς σκιὰς μᾶλλον ἢ ἰχθῦς εἰκάσεις. καὶ ναῦς ἐστιν ἐν τῷ ποταμῷ καὶ ὁ πορθμεὺς ἐπὶ ταῖς κώπαις. [2] ἐπηκολούθησε δὲ ὁ Πολύγνωτος ἐμοὶ δοκεῖν ποιήσει Μινυάδι: ἔστι γὰρ δὴ ἐν τῇ Μινυάδι ἐς Θησέα ἔχοντα καὶ Πειρίθουν“ἔνθ᾽ ἤτοι νέα μὲν νεκυάμβατον, ἣν ὁ γεραιός πορθμεὺς ἦγε Χάρων, οὐκ ἔλαβον ἔνδοθεν ὅρμου.ἐπὶ τούτῳ οὖν καὶ Πολύγνωτος γέροντα ἔγραψεν ἤδη τῇ ἡλικίᾳ τὸν Χάρωνα. [3] οἱ δὲ ἐπιβεβηκότες τῆς νεὼς οὐκ ἐπιφανεῖς ἐς ἅπαν εἰσὶν οἷς προσήκουσι. Τέλλις μὲν ἡλικίαν ἐφήβου γεγονὼς φαίνεται, Κλεόβοια δὲ ἔτι παρθένος, ἔχει δὲ ἐν τοῖς γόνασι κιβωτὸν ὁποίας ποιεῖσθαι νομίζουσι Δήμητρι. ἐς μὲν δὴ τὸν Τέλλιν τοσοῦτον ἤκουσα ὡς ὁ ποιητὴς Ἀρχίλοχος ἀπόγονος εἴη τρίτος Τέλλιδος, Κλεόβοιαν δὲ ἐς Θάσον τὰ ὄργια τῆς Δήμητρος ἐνεγκεῖν πρώτην ἐκ Πάρου φασίν. [4] ἐπὶ δὲ τοῦ Ἀχέροντος τῇ ὄχθῃ μάλιστα θέας ἄξιον, ὅτι ὑπὸ τοῦ Χάρωνος τὴν ναῦν ἀνὴρ οὐ δίκαιος ἐς πατέρα ἀγχόμενός ἐστιν ὑπὸ τοῦ πατρός. περὶ πλείστου γὰρ δὴ ἐποιοῦντο οἱ πάλαι γονέας, ὥσπερ ἔστιν ἄλλοις τε τεκμήρασθαι καὶ ἐν Κατάνῃ τοῖς καλουμένοις Εὐσεβέσιν, οἵ, ἡνίκα ἐπέρρει τῇ Κατάνῃ πῦρ τὸ ἐκ τῆς Αἴτνης, χρυσὸν μὲν καὶ ἄργυρον ἐν οὐδενὸς μερίδι ἐποιήσαντο, οἱ δὲ ἔφευγον ὁ μὲν ἀράμενος μητέρα, ὁ δὲ αὐτῶν τὸν πατέρα: προϊόντας δὲ οὐ σὺν ῥᾳστώνῃ καταλαμβάνει σφᾶς τὸ πῦρ ἐπειγόμενον τῇ φλογί: καὶ —οὐ γὰρ κατετίθεντο οὐδ᾽ οὕτω τοὺς γονέας— διχῇ σχισθῆναι λέγεται τὸν ῥύακα, καὶ αὐτούς τε τοὺς νεανίσκους, σὺν δὲ αὐτοῖς τοὺς γονέας τὸ πῦρ οὐδέν σφισι λυμηνάμενον παρεξῆλθεν. [5] οὗτοι μὲν δὴ τιμὰς καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι παρὰ Καταναίων ἔχουσιν, ἐν δὲ τῇ Πολυγνώτου γραφῇ πλησίον τοῦ ἀνδρός, ὃς τῷ πατρὶ ἐλυμαίνετο καὶ δι᾽ αὐτὸ ἐν Ἅιδου κακὰ ἀναπίμπλησι, τούτου πλησίον ἱερὰ σεσυληκὼς ἀνὴρ ὑπέσχε δίκην: γυνὴ δὲ ἡ κολάζουσα αὐτὸν φάρμακα ἄλλα τε καὶ ἐς αἰκίαν οἶδεν ἀνθρώπων. [6] περισσῶς δὲ ἄρα εὐσεβείᾳ θεῶν ἔτι προσέκειντο οἱ ἄνθρωποι, ὡς Ἀθηναῖοί τε δῆλα ἐποίησαν, ἡνίκα εἷλον Ὀλυμπίου Διὸς ἐν Συρακούσαις ἱερόν, οὔτε κινήσαντες τῶν ἀναθημάτων οὐδὲν τὸν ἱερέα τε τὸν Συρακούσιον φύλακα ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐάσαντες: ἐδήλωσε δὲ καὶ ὁ Μῆδος Δᾶτις λόγοις τε οὓς εἶπε πρὸς Δηλίους καὶ τῷ ἔργῳ, ἡνίκα ἐν Φοινίσσῃ νηὶ ἄγαλμα εὑρὼν Ἀπόλλωνος ἀπέδωκεν αὖθις Ταναγραίοις ἐς Δήλιον. οὕτω μὲν τὸ θεῖον καὶ οἱ πάντες τότε ἦγον ἐν τιμῇ, καὶ ἐπὶ λόγῳ τοιούτῳ τὰ ἐς τὸν συλήσαντα ἱερὰ ἔγραψε Πολύγνωτος. [7] ἔστι δὲ ἀνωτέρω τῶν κατειλεγμένων Εὐρύνομος: δαίμονα εἶναι τῶν ἐν Ἅιδου φασὶν οἱ Δελφῶν ἐξηγηταὶ τὸν Εὐρύνομον, καὶ ὡς τὰς σάρκας περιεσθίει τῶν νεκρῶν, μόνα σφίσιν ἀπολείπων τὰ ὀστᾶ. ἡ δὲ Ὁμήρου ποίησις ἐς Ὀδυσσέα καὶ ἡ Μινυάς τε καλουμένη καὶ οἱ Νόστοι—μνήμη γὰρ δὴ ἐν ταύταις καὶ Ἅιδου καὶ τῶν ἐκεῖ δειμάτων ἐστὶν—ἴσασιν οὐδένα Εὐρύνομον δαίμονα. τοσοῦτο μέντοι δηλώσω, ὁποῖός τε ὁ Εὐρύνομος καὶ ἐπὶ ποίου γέγραπται τοῦ σχήματος: κυανοῦ τὴν χρόαν μεταξύ ἐστι καὶ μέλανος, ὁποῖαι καὶ τῶν μυιῶν αἱ πρὸς τὰ κρέα εἰσὶ προσιζάνουσαι, τοὺς δὲ ὀδόντας φαίνει, καθεζομένῳ δὲ ὑπέστρωταί οἱ δέρμα γυπός. [8] ἐφεξῆς δὲ μετὰ τὸν Εὐρύνομον ἥ τε ἐξ Ἀρκαδίας Αὔγη καὶ Ἰφιμέδειά ἐστι: καὶ ἡ μὲν παρὰ Τεύθραντα ἡ Αὔγη ἀφίκετο ἐς Μυσίαν, καὶ γυναικῶν ὁπόσαις ἐς τὸ αὐτὸ Ἡρακλέα ἀφικέσθαι λέγουσι, μάλιστα δὴ παῖδα ἐοικότα ἔτεκε τῷ πατρί: τῇ δ᾽ Ἰφιμεδείᾳ γέρα δέδοται μεγάλα ὑπὸ τῶν ἐν Μυλάσοις Καρῶν. 29 [1]τῶν δὲ ἤδη μοι κατειλεγμένων εἰσὶν ἀνώτεροι τούτων ἱερεῖα καὶ οἱ ἑταῖροι τοῦ Ὀδυσσέως Περιμήδης καὶ Εὐρύλοχος φέροντες: τὰ δέ ἐστι μέλανες κριοὶ τὰ ἱερεῖα. μετὰ δὲ αὐτοὺς ἀνήρ ἐστι καθήμενος, ἐπίγραμμα δὲ Ὄκνον εἶναι λέγει τὸν ἄνθρωπον: πεποίηται μὲν πλέκων σχοινίον, παρέστηκε δὲ θήλεια ὄνος ἐπεσθίουσα τὸ πεπλεγμένον ἀεὶ τοῦ σχοινίου. τοῦτον εἶναι τὸν Ὄκνον φίλεργόν φασιν ἄνθρωπον, γυναῖκα δὲ ἔχειν δαπανηράν: καὶ ὁπόσα συλλέξαιτο ἐργαζόμενος, οὐ πολὺ δὴ ὕστερον ὑπὸ ἐκείνης ἀνήλωτο. [2] τὰ οὖν ἐς τοῦ Ὄκνου τὴν γυναῖκα ἐθέλουσιν αἰνίξασθαι τὸν Πολύγνωτον. οἶδα δὲ καὶ ὑπὸ Ἰώνων, ὁπότε ἴδοιέν τινα πονοῦντα ἐπὶ οὐδενὶ ὄνησιν φέροντι, ὑπὸ τούτων εἰρημένον ὡς ὁ ἀνὴρ οὗτος συνάγει τοῦ Ὄκνου τὴν θώμιγγα. ὄκνον δ᾽ οὖν καὶ μάντεων οἱ ὁρῶντες τοὺς οἰωνοὺς καλοῦσί τινα ὄρνιθα: καὶ ἔστιν οὗτος ὁ ὄκνος μέγιστος μὲν καὶ κάλλιστος ἐρωδιῶν, εἰ δὲ ἄλλος τις ὀρνίθων σπάνιός ἐστι καὶ οὗτος. [3] γέγραπται δὲ καὶ Τιτυὸς οὐ κολαζόμενος ἔτι, ἀλλὰ ὑπὸ τοῦ συνεχοῦς τῆς τιμωρίας ἐς ἅπαν ἐξανηλωμένος, ἀμυδρὸν καὶ οὐδὲ ὁλόκληρον εἴδωλον. ἐπιόντι δὲ ἐφεξῆς τὰ ἐν τῇ γραφῇ, ἔστιν ἐγγυτάτω τοῦ στρέφοντος τὸ καλῴδιον Ἀριάδνη: κάθηται μὲν ἐπὶ πέτρας, ὁρᾷ δὲ ἐς τὴν ἀδελφὴν Φαίδραν, τό τε ἄλλο αἰωρουμένην σῶμα ἐν σειρᾷ καὶ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ἑκατέρωθεν τῆς σειρᾶς ἐχομένην: παρεῖχε δὲ τὸ σχῆμα καίπερ ἐς τὸ εὐπρεπέστερον πεποιημένον συμβάλλεσθαι τὰ ἐς τῆς Φαίδρας τὴν τελευτήν. [4] τὴν δὲ Ἀριάδνην ἢ κατά τινα ἐπιτυχὼν δαίμονα ἢ καὶ ἐπίτηδες αὐτὴν λοχήσας ἀφείλετο Θησέα ἐπιπλεύσας Διόνυσος στόλῳ μείζονι, οὐκ ἄλλος κατὰ ἐμὴν δόξαν, ἀλλὰ ὁ πρῶτος μὲν ἐλάσας ἐπὶ Ἰνδοὺς στρατείᾳ, πρῶτος δὲ Εὐφράτην γεφυρώσας ποταμόν: Ζεῦγμά τε ὠνομάσθη πόλις καθ᾽ ὅ τι ἐζεύχθη τῆς χώρας ὁ Εὐφράτης, καὶ ἔστιν ἐνταῦθα ὁ κάλως καὶ ἐς ἡμᾶς ἐν ᾧ τὸν ποταμὸν ἔζευξεν, ἀμπελίνοις ὁμοῦ πεπλεγμένος καὶ κισσοῦ κλήμασι. [5] τὰ μὲν δὴ ἐς Διόνυσον πολλὰ ὑπό τε Ἑλλήνων λεγόμενα καὶ ὑπὸ Αἰγυπτίων ἐστίν: ὑπὸ δὲ τὴν Φαίδραν ἐστὶν ἀνακεκλιμένη Χλῶρις ἐπὶ τῆς Θυίας γόνασιν. οὐχ ἁμαρτήσεται μὲν δὴ οὐδὲ ὅστις φησὶ φιλίαν εἶναι ἐς ἀλλήλας, ἡνίκα ἔτυχον αἱ γυναῖκες ζῶσαι: ἦσαν γὰρ δὴ ἡ μὲν ἐξ Ὀρχομενοῦ τοῦ ἐν Βοιωτίᾳ ἡ Χλῶρις, ἡ δὲ Κασταλίου θυγάτηρ ἀπὸ τοῦ Παρνασσοῦ. εἶπον δ᾽ ἂν καὶ ἄλλοι τὸν ἐς αὐτὰς λόγον, τῇ μὲν συγγενέσθαι Ποσειδῶνα τῇ Θυίᾳ, Χλῶριν δὲ Ποσειδῶνος παιδὶ Νηλεῖ συνοικῆσαι. [6] παρὰ δὲ τὴν Θυίαν Πρόκρις τε ἕστηκεν ἡ Ἐρεχθέως καὶ μετ᾽ αὐτὴν Κλυμένη: ἐπιστρέφει δὲ αὐτῇ τὰ νῶτα ἡ Κλυμένη. ἔστι δὲ πεποιημένα ἐν Νόστοις Μινύου μὲν τὴν Κλυμένην θυγατέρα εἶναι, γήμασθαι δὲ αὐτὴν Κεφάλῳ τῷ Δηίονος καὶ γενέσθαι σφίσιν Ἴφικλον παῖδα. τὰ δὲ ἐς τὴν Πρόκριν καὶ οἱ πάντες ᾁδουσιν, ὡς προτέρα Κεφάλῳ ἢ Κλυμένη συνῴκησε καὶ ὃν τρόπον ἐτελεύτησεν ὑπὸ τοῦ ἀνδρός. [7] ἐσωτέρω δὲ τῆς Κλυμένης Μεγάραν τὴν ἐκ Θηβῶν ὄψει: ταύτην γυναῖκα ἔσχεν Ἡρακλῆς τὴν Μεγάραν καὶ ἀπεπέμψατο ἀνὰ χρόνον, ἅτε παίδων τε ἐστερημένος τῶν ἐξ αὐτῆς καὶ αὐτὴν ἡγούμενος οὐκ ἐπὶ ἀμείνονι τῷ δαίμονι γῆμαι. γυναικῶν δὲ τῶν κατειλεγμένων ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἥ τε Σαλμωνέως θυγάτηρ ἐστὶν ἐπὶ πέτρας καθεζομένη καὶ Ἐριφύλη παρ᾽ αὐτὴν ἐστιν ἑστῶσα, διὰ μὲν τοῦ χιτῶνος ἀνέχουσα ἄκρους παρὰ τὸν τράχηλον τοὺς δακτύλους, τοῦ χιτῶνος δὲ ἐν τοῖς κοίλοις εἰκάσεις τῶν χειρῶν τῇ ἑτέρᾳ ἐκεῖνον τὸν ὅρμον αὐτὴν ἔχειν. [8] ὑπὲρ δὲ τὴν Ἐριφύλην ἔγραψεν Ἐλπήνορά τε καὶ Ὀδυσσέα ὀκλάζοντα ἐπὶ τοῖς ποσίν, ἔχοντα ὑπὲρ τοῦ βόθρου τὸ ξίφος: καὶ ὁ μάντις Τειρεσίας πρόεισιν ἐπὶ τὸν βόθρον. μετὰ δὲ τὸν Τειρεσίαν ἐπὶ πέτρας ἡ Ὀδυσσέως μήτηρ Ἀντίκλειά ἐστιν: ὁ δὲ Ἐλπήνωρ ἀμπέχεται φορμὸν ἀντὶ ἐσθῆτος, σύνηθες τοῖς ναύταις φόρημα. [9] κατωτέρω δὲ τοῦ Ὀδυσσέως ἐπὶ θρόνων καθεζόμενοι Θησεὺς μὲν τὰ ξίφη τό τε Πειρίθου καὶ τὸ ἑαυτοῦ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ἔχει, ὁ δὲ ἐς τὰ ξίφη βλέπων ἐστὶν ὁ Πειρίθους: εἰκάσαις ἂν ἄχθεσθαι τοῖς ξίφεσιν αὐτὸν ὡς ἀχρείοις καὶ ὄφελός σφισιν οὐ γεγενημένοις ἐς τὰ τολμήματα. Πανύασσις δὲ ἐποίησεν ὡς Θησεὺς καὶ Πειρίθους ἐπὶ τῶν θρόνων παράσχοιντο σχῆμα οὐ κατὰ δεσμώτας, προσφύεσθαι δὲ ἀπὸ τοῦ χρωτὸς ἀντὶ δεσμῶν σφισιν ἔφη τὴν πέτραν. [10] Θησέως δὲ καὶ Πειρίθου τὴν λεγομένην φιλίαν ἐν ἀμφοτέραις ἐδήλωσεν Ὅμηρος ταῖς ποιήσεσι, καὶ Ὀδυσσεὺς μὲν πρὸς Φαίακας λέγων ἐστὶ “καί νύ κ᾽ ἔτι προτέρους ἴδον ἀνέρας οὓς ἔθελόν περ, Θησέα Πειρίθοόν τε, θεῶν ἐρικυδέα τέκνα: ”(Hom. Od. 11.631 foll).πεποίηται δὲ αὐτῷ καὶ ἐν Ἰλιάδι ὁ Νέστωρ ἄλλα τε ἐπὶ Ἀγαμέμνονος καὶ Ἀχιλλέως νουθεσίᾳ καὶ ἔπη τάδε εἰρηκώς:“οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν Καινέα τ᾽ Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον Θησέα τ᾽ Αἰγείδην ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ”(Hom. Il. 1.262 foll). 30 [1]ἐφεξῆς δὲ τὰς Πανδάρεω θυγατέρας ἔγραψεν ὁ Πολύγνωτος. Ὁμήρῳ δὲ ἐν Πηνελόπης λόγοις ἐστὶν ὡς ἀποθάνοιεν μὲν ταῖς παρθένοις οἱ γεινάμενοι κατὰ μήνιμα ἐκ θεῶν, αὐτὰς δὲ ὀρφανὰς τραφῆναι μὲν ὑπὸ Ἀφροδίτης, λαβεῖν δὲ καὶ παρ᾽ ἄλλων θεῶν, Ἥρας μὲν φρονεῖν τε ἱκανὰς εἶναι καὶ εἶδος καλάς, μῆκος δὲ τοῦ σώματος Ἄρτεμίν φησιν αὐταῖς δωρήσασθαι, ἔργα δὲ γυναιξὶν ἁρμόζοντα ὑπὸ Ἀθηνᾶς διδαχθῆναι. [2] Ἀφροδίτην μὲν οὖν ἐς οὐρανὸν ἀνέρχεσθαι, παρὰ Διὸς γάμον εὐδαίμονα ἐθέλουσαν ταῖς παισὶν εὕρασθαι, τὰς δὲ ἀπούσης ἐκείνης ἁρπασθῆναί τε ὑπὸ Ἁρπυιῶν καὶ Ἐρινύσιν ὑπ᾽ αὐτῶν δοθῆναι. τάδε μέν ἐστιν ἐς αὐτὰς Ὁμήρῳ πεποιημένα, Πολύγνωτος δὲ κόρας τε ἐστεφανωμένας ἄνθεσι καὶ παιζούσας ἔγραψεν ἀστραγάλοις, ὄνομα δὲ αὐταῖς Καμειρώ τε καὶ Κλυτίη. τὸν δὲ Πανδάρεων Μιλήσιόν τε ἐκ Μιλήτου τῆς Κρητικῆς ὄντα ἴστω τις καὶ ἀδικήματος ἐς τὴν κλοπὴν Ταντάλῳ καὶ τοῦ ἐπὶ τῷ ὅρκῳ μετασχόντα σοφίσματος. [3] μετὰ δὲ τοῦ Πανδάρεω τὰς κόρας Ἀντίλοχος τὸν μὲν ἕτερον ἐπὶ πέτρας τῶν ποδῶν, τὸ δὲ πρόσωπον καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ἔχων ἐστίν, Ἀγαμέμνων δὲ μετὰ τὸν Ἀντίλοχον σκήπτρῳ τε ὑπὸ τὴν ἀριστερὰν μασχάλην ἐρειδόμενος καὶ ταῖς χερσὶν ἐπανέχων ῥάβδον: Πρωτεσίλαος δὲ πρὸς Ἀχιλλέα ἀφορᾷ καθεζόμενος. καὶ ὁ Πρωτεσίλαος τοιοῦτον παρέχεται σχῆμα, ὑπὲρ δὲ τὸν Ἀχιλλέα Πάτροκλός ἐστιν ἑστηκώς. οὗτοι πλὴν τοῦ Ἀγαμέμνονος οὐκ ἔχουσι γένεια οἱ ἄλλοι. [4] γέγραπται δὲ ὑπὲρ αὐτοὺς Φῶκός τε ἡλικίαν μειράκιον καὶ Ἰασεὺς γενείων μὲν εὖ ἔχων, δακτύλιον δὲ ἐκ τῆς ἀριστερᾶς τοῦ Φώκου περιαιρούμενος χειρὸς ἐπὶ τοιῷδέ ἐστι λόγῳ. Φώκῳ τῷ Αἰακοῦ διαβάντι ἐξ Αἰγίνης ἐς τὴν νῦν καλουμένην Φωκίδα, καὶ ἀνθρώπων τε ἀρχὴν τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ ταύτῃ κτήσασθαι καὶ αὐτῷ θέλοντι ἐνταῦθα οἰκῆσαι, ἀφίκετο ἐπὶ πλεῖστον ὁ Ἰασεὺς φιλίας, καί οἱ δῶρα ἄλλα τε ὡς τὸ εἰκὸς ἐδωρήσατο καὶ λίθου σφραγῖδα ἐνδεδεμένην χρυσῷ: Φώκῳ δὲ οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἀνακομισθέντι ἐς Αἴγιναν Πηλεὺς αὐτίκα ἐβούλευσε τοῦ βίου τὴν τελευτήν. καὶ τοῦδε ἕνεκα ἐν τῇ γραφῇ ἐς ἀνάμνησιν ἐκείνης τῆς φιλίας ὅ τε Ἰασεὺς τὴν σφραγῖδά ἐστιν ἐθέλων θεάσασθαι καὶ ὁ Φῶκος παρεὶς λαβεῖν αὐτήν. [5] ὑπὲρ τούτους Μαῖρά ἐστιν ἐπὶ πέτρᾳ καθεζομένη: περὶ δὲ αὐτῆς πεποιημένα ἐστὶν ἐν Νόστοις ἀπελθεῖν μὲν παρθένον ἔτι ἐξ ἀνθρώπων, θυγατέρα δὲ αὐτὴν εἶναι Προίτου τοῦ Θερσάνδρου, τὸν δὲ εἶναι Σισύφου. ἐφεξῆς δὲ τῆς Μαίρας Ἀκταίων ἐστὶν ὁ Ἀρισταίου καὶ ἡ τοῦ Ἀκταίωνος μήτηρ, νεβρὸν ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντες ἐλάφου καὶ ἐπὶ δέρματι ἐλάφου καθεζόμενοι: κύων τε θηρευτικὴ παρακατάκειταί σφισι βίου τοῦ Ἀκταίωνος ἕνεκα καὶ τοῦ ἐς τὴν τελευτὴν τρόπου. [6] ἀποβλέψαντι δὲ αὖθις ἐς τὰ κάτω τῆς γραφῆς, ἔστιν ἐφεξῆς μετὰ τὸν Πάτροκλον οἷα ἐπὶ λόφου τινὸς Ὀρφεὺς καθεζόμενος, ἐφάπτεται δὲ καὶ τῇ ἀριστερᾷ κιθάρας, τῇ δὲ ἑτέρᾳ χειρὶ ἰτέας ψαύει: κλῶνές εἰσιν ὧν ψαύει, προσανακέκλιται δὲ τῷ δένδρῳ. τὸ δὲ ἄλσος ἔοικεν εἶναι τῆς Περσεφόνης, ἔνθα αἴγειροι καὶ ἰτέαι δόξῃ τῇ Ὁμήρου πεφύκασιν: Ἑλληνικὸν δὲ τὸ σχῆμά ἐστι τῷ Ὀρφεῖ, καὶ οὔτε ἡ ἐσθὴς οὔτε ἐπίθημά ἐστιν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ Θρᾴκιον. [7] τῷ δένδρῳ δὲ τῇ ἰτέᾳ κατὰ τὸ ἕτερον μέρος προσανακεκλιμένος ἐστὶν αὐτῇ Προμέδων. εἰσὶ μὲν δὴ οἳ νομίζουσι καθάπερ ἐς ποίησιν ἐπεσῆχθαι τὸ Προμέδοντος ὄνομα ὑπὸ τοῦ Πολυγνώτου: τοῖς δὲ εἰρημένον ἐστὶν ἄνδρα Ἕλληνα ἔς τε τὴν ἄλλην ἅπασαν γενέσθαι φιλήκοον μουσικὴν καὶ ἐπὶ τῇ ᾠδῇ μάλιστα τῇ Ὀρφέως. [8] κατὰ τοῦτο τῆς γραφῆς Σχεδίος ὁ Φωκεῦσιν ἡγησάμενος ἐς Τροίαν καὶ μετὰ τοῦτον Πελίας ἐστὶν ἐν θρόνῳ καθεζόμενος, τὰ γένεια ὁμοίως καὶ τὴν κεφαλὴν πολιός, ἐνορᾷ δὲ ἐς τὸν Ὀρφέα: ὁ δὲ Σχεδίος ἐγχειρίδιόν τε ἔχων καὶ ἄγρωστίν ἐστιν ἐστεφανωμένος. Θαμύριδι δὲ ἐγγὺς καθεζομένῳ τοῦ Πελίου διεφθαρμέναι αἱ ὄψεις καὶ ταπεινὸν ἐς ἅπαν σχῆμά ἐστι καὶ ἡ κόμη πολλὴ μὲν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, πολλὴ δὲ αὐτῷ καὶ ἐν τοῖς γενείοις: λύρα δὲ ἔρριπται πρὸς τοῖς ποσί, κατεαγότες αὐτῆς οἱ πήχεις καὶ αἱ χορδαὶ κατερρωγυῖαι. [9] ὑπὲρ τούτου ἐστὶν ἐπὶ πέτρας καθεζόμενος Μαρσύας, καὶ Ὄλυμπος παρ᾽ αὐτὸν παιδός ἐστιν ὡραίου καὶ αὐλεῖν διδασκομένου σχῆμα ἔχων. οἱ δὲ ἐν Κελαιναῖς Φρύγες ἐθέλουσι μὲν τὸν ποταμὸν ὃς διέξεισιν αὐτοῖς διὰ τῆς πόλεως ἐκεῖνόν ποτε εἶναι τὸν αὐλητήν, ἐθέλουσι δὲ καὶ εὕρημα εἶναι τοῦ Μαρσύου τὸ Μητρῷον αὔλημα: φασὶ δὲ ὡς καὶ τὴν Γαλατῶν ἀπώσαιντο στρατείαν τοῦ Μαρσύου σφίσιν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους ὕδατί τε ἐκ τοῦ ποταμοῦ καὶ μέλει τῶν αὐλῶν ἀμύναντος. 31 [1] εἰ δὲ ἀπίδοις πάλιν ἐς τὸ ἄνω τῆς γραφῆς, ἔστιν ἐφεξῆς τῷ Ἀκταίωνι Αἴας ὁ ἐκ Σαλαμῖνος, καὶ Παλαμήδης τε καὶ Θερσίτης κύβοις χρώμενοι παιδιᾷ, τοῦ Παλαμήδους τῷ εὑρήματι: Αἴας δὲ ὁ ἕτερος ἐς αὐτοὺς ὁρᾷ παίζοντας. τούτῳ τῷ Αἴαντι τὸ χρῶμά ἐστιν οἷον ἂν ἀνδρὶ ναυαγῷ γένοιτο ἐπανθούσης τῷ χρωτὶ ἔτι τῆς ἅλμης. [2] ἐς δὲ τὸ αὐτὸ ἐπίτηδες τοῦ Ὀδυσσέως τοὺς ἐχθροὺς ἤγαγεν ὁ Πολύγνωτος: ἀφίκετο δὲ ἐς Ὀδυσσέως δυσμένειαν ὁ τοῦ Ὀιλέως Αἴας, ὅτι τοῖς Ἕλλησιν Ὀδυσσεὺς παρῄνει καταλιθῶσαι τὸν Αἴαντα ἐπὶ τῷ ἐς Κασσάνδραν τολμήματι: Παλαμήδην δὲ ἀποπνιγῆναι προελθόντα ἐπὶ ἰχθύων θήραν, Διομήδην δὲ τὸν ἀποκτείναντα εἶναι καὶ Ὀδυσσέα ἐπιλεξάμενος ἐν ἔπεσιν οἶδα τοῖς Κυπρίοις. [3] Μελέαγρος δὲ ὁ Οἰνέως ἀνωτέρω μὲν ἢ ὁ τοῦ Ὀιλέως Αἴας ἐστὶν ἐν τῇ γραφῇ, ἔοικε δὲ ὁρῶντι ἐς τὸν Αἴαντα. τούτοις πλὴν τῷ Παλαμήδει γένειά ἐστι τοῖς ἄλλοις. ἐς δὲ τοῦ Μελεάγρου τὴν τελευτὴν Ὁμήρῳ μέν ἐστιν εἰρημένα ὡς Ἐρινὺς καταρῶν ἀκούσαι τῶν Ἀλθαίας καὶ ἀποθάνοι κατὰ ταύτην ὁ Μελέαγρος τὴν αἰτίαν, αἱ δὲ Ἠοῖαί τε καλούμεναι καὶ ἡ Μινυὰς ὡμολογήκασιν ἀλλήλαις: Ἀπόλλωνα γὰρ δὴ αὗταί φασιν αἱ ποιήσεις ἀμῦναι Κούρησιν ἐπὶ τοὺς Αἰτωλοὺς καὶ ἀποθανεῖν Μελέαγρον ὑπὸ Ἀπόλλωνος. [4] τὸν δὲ ἐπὶ τῷ δαλῷ λόγον, ὡς δοθείη μὲν ὑπὸ Μοιρῶν τῇ Ἀλθαίᾳ, Μελεάγρῳ δὲ οὐ πρότερον ἔδει τὴν τελευτὴν συμβῆναι πρὶν ἢ ὑπὸ πυρὸς ἀφανισθῆναι τὸν δαλὸν καὶ ὡς ὑπὸ τοῦ θυμοῦ καταπρήσειεν αὐτὸν ἡ Ἀλθαία, τοῦτον τὸν λόγον Φρύνιχος ὁ Πολυφράδμονος πρῶτος ἐν δράματι ἔδειξε Πλευρωνίαις: “κρυερὸν γὰρ οὐκ ἤλυξεν μόρον, ὠκεῖα δέ νιν φλὸξ κατεδαίσατο, δαλοῦ περθομένου ματρὸς ὑπ᾽ αἰνᾶς κακομηχάνου”.οὐ μὴν φαίνεταί γε ὁ Φρύνιχος προαγαγὼν τὸν λόγον ἐς πλέον ὡς εὕρημα ἄν τις οἰκεῖον, προσαψάμενος δὲ αὐτοῦ μόνον ἅτε ἐς ἅπαν ἤδη διαβεβοημένου τὸ Ἑλληνικόν. [5] ἐν δὲ τοῖς κάτω τῆς γραφῆς μετὰ τὸν Θρᾷκά εἰσι Θάμυριν Ἕκτωρ μὲν καθεζόμενος—ἀμφοτέρας ἔχει τὰς χεῖρας περὶ τὸ ἀριστερὸν γόνυ, ἀνιωμένου σχῆμα ἐμφαίνων—, μετὰ δὲ αὐτὸν Μέμνων ἐστὶν ἐπὶ πέτρᾳ καθεζόμενος καὶ Σαρπηδὼν συνεχὴς τῷ Μέμνονι: ἐπικέκλιται δὲ τὸ πρόσωπον ἐπὶ τὰς χεῖρας ἀμφοτέρας ὁ Σαρπηδών, ἡ δὲ ἑτέρα τῶν χειρῶν τοῦ Μέμνονος ἐπὶ τῷ ὤμῳ τοῦ Σαρπηδόνος κεῖται. [6] γένεια μὲν πᾶσίν ἐστιν αὐτοῖς, ἐν δὲ τοῦ Μέμνονος τῇ χλαμύδι καὶ ὄρνιθές εἰσιν ἐπειργασμέναι: Μεμνονίδες ταῖς ὄρνισίν ἐστιν ὄνομα, κατὰ δὲ ἔτος οἱ Ἑλλησπόντιοί φασιν αὐτὰς ἐν εἰρημέναις ἡμέραις ἰέναι τε ἐπὶ τοῦ Μέμνονος τὸν τάφον, καὶ ὁπόσον τοῦ μνήματος δένδρων ἐστὶν ἢ πόας ψιλόν, τοῦτο καὶ σαίρουσιν αἱ ὄρνιθες καὶ ὑγροῖς τοῖς πτεροῖς τοῦ Αἰσήπου τῷ ὕδατι ῥαίνουσι. [7] παρὰ δὲ τῷ Μέμνονι καὶ παῖς Αἰθίοψ πεποίηται γυμνός, ὅτι ὁ Μέμνων βασιλεὺς ἦν τοῦ Αἰθιόπων γένους. ἀφίκετο μέντοι ἐς Ἴλιον οὐκ ἀπ᾽ Αἰθιοπίας ἀλλὰ ἐκ Σούσων τῶν Περσικῶν καὶ ἀπὸ τοῦ Χοάσπου ποταμοῦ, τὰ ἔθνη πάντα ὅσα ᾤκει μεταξὺ ὑποχείρια πεποιημένος: Φρύγες δὲ καὶ τὴν ὁδὸν ἔτι ἀποφαίνουσι δι᾽ ἧς τὴν στρατιὰν ἤγαγε τὰ ἐπίτομα ἐκλεγόμενος τῆς χώρας: τέτμηται δὲ διὰ τῶν μονῶν ἡ ὁδός. [8] ὑπὲρ δὲ τὸν Σαρπηδόνα τε καὶ Μέμνονα, ἔστιν ὑπὲρ αὐτοὺς ὁ Πάρις οὐκ ἔχων πω γένεια: κροτεῖ δὲ ταῖς χερσίν, οἷος ἂν γένοιτο ἀνδρὸς ἀγροίκου κρότος: ἐοικέναι τὸν Πάριν φήσεις τῷ ψόφῳ τῶν χειρῶν Πενθεσίλειαν παρ᾽ αὑτὸν καλοῦντι. ἔστι δὲ καὶ ἡ Πενθεσίλεια ὁρῶσα ἐς τὸν Πάριν, τοῦ προσώπου δὲ ἔοικε τῷ νεύματι ὑπερορᾶν τε αὐτὸν καὶ ἐν οὐδενὸς τίθεσθαι λόγῳ: τὸ δὲ σχῆμά ἐστι τῇ Πενθεσιλείᾳ παρθένος τόξον ἔχουσα τοῖς Σκυθικοῖς ἐμφερὲς καὶ παρδάλεως δέρμα ἐπὶ τῶν ὤμων. [9] αἱ δὲ ὑπὲρ τὴν Πενθεσίλειαν φέρουσαι μέν εἰσιν ὕδωρ ἐν κατεαγόσιν ὀστράκοις, πεποίηται δὲ ἡ μὲν ἔτι ὡραία τὸ εἶδος, ἡ δὲ ἤδη τῆς ἡλικίας προήκουσα: ἰδίᾳ μὲν δὴ οὐδὲν ἐπίγραμμα ἐπὶ ἑκατέρᾳ τῶν γυναικῶν, ἐν κοινῷ δέ ἐστιν ἐπὶ ἀμφοτέραις εἶναι σφᾶς τῶν οὐ μεμυημένων γυναικῶν. [10] ἀνωτέρω τούτων ἐστὶν ἡ Λυκάονος Καλλιστὼ καὶ Νομία τε καὶ ἡ Νηλέως Πηρώ: ταύτης ἕδνα τῶν γάμων βοῦς ὁ Νηλεὺς ᾔτει τὰς Ἰφίκλου. τῇ Καλλιστοῖ δὲ ἀντὶ μὲν στρωμνῆς ἐστιν αὐτῇ δέρμα ἄρκτου, τοὺς πόδας δὲ ἐν τοῖς Νομίας γόνασιν ἔχει κειμένους. ἐδήλωσε δέ μοι τὰ πρότερα τοῦ λόγου φάναι τοὺς Ἀρκάδας Νομίαν εἶναι φασὶν ἐπιχώριον νύμφην: τὰς νύμφας δὲ εἶναι πολὺν μέν τινα ἀριθμὸν βιούσας ἐτῶν, οὐ μέντοι παράπαν γε ἀπηλλαγμένας θανάτου, ποιητῶν ἐστιν ἐς αὐτὰς λόγος. μετὰ δὲ τὴν Καλλιστὼ καὶ ὅσαι σὺν ἐκείνῃ γυναῖκες, κρημνοῦ τε σχῆμά ἐστι καὶ ὁ Αἰόλου Σίσυφος ἀνῶσαι πρὸς τὸν κρημνὸν βιαζόμενος τὴν πέτραν. [11] ἔστι δὲ καὶ πίθος ἐν τῇ γραφῇ, πρεσβύτης δὲ ἄνθρωπος, ὁ δὲ ἔτι παῖς, καὶ γυναῖκες, νέα μὲν ὑπὸ τῇ πέτρᾳ, παρὰ δὲ τὸν πρεσβύτην ἐοικυῖα ἐκείνῳ τὴν ἡλικίαν: οἱ μὲν δὴ ἄλλοι φέρουσιν ὕδωρ, τῇ δὲ γραῒ κατεᾶχθαι τὴν ὑδρίαν εἰκάσεις: ὅσον δὲ ἐν τῷ ὀστράκῳ λοιπόν ἦν τοῦ ὕδατος, ἐκχέουσά ἐστιν αὖθις ἐς τὸν πίθον. ἐτεκμαιρόμεθα δ᾽ εἶναι καὶ τούτους τῶν τὰ δρώμενα Ἐλευσῖνι ἐν οὐδενὶ θεμένων λόγῳ: οἱ γὰρ ἀρχαιότεροι τῶν Ἑλλήνων τελετὴν τὴν Ἐλευσινίαν πάντων ὁπόσα ἐς εὐσέβειαν ἥκει τοσούτῳ ἦγον ἐντιμότερον ὅσῳ καὶ θεοὺς ἐπίπροσθεν ἡρώων. [12] ὑπὸ τούτῳ δὲ τῷ πίθῳ Τάνταλος καὶ ἄλλα ἔχων ἐστὶν ἀλγεινὰ ὁπόσα Ὅμηρος ἐπ᾽ αὐτῷ πεποίηκεν, ἐπὶ δὲ αὐτοῖς πρόσεστίν οἱ καὶ τὸ ἐκ τοῦ ἐπηρτημένου λίθου δεῖμα. Πολύγνωτος μὲν δῆλός ἐστιν ἐπακολουθήσας τῷ Ἀρχιλόχου λόγῳ: Ἀρχίλοχος δὲ οὐκ οἶδα εἴτε ἐδιδάχθη παρὰ ἄλλων τὰ ἐς τὸν λίθον εἴτε καὶ αὐτὸς ἐς τὴν ποίησιν ἐσηνέγκατο. τοσαύτη μὲν πλῆθος καὶ εὐπρεπείας ἐς τοσοῦτόν ἐστιν ἥκουσα ἡ τοῦ Θασίου γραφή.

28.1. The other part of the picture, the one on the left, shows Odysseus, who has descended into what is called Hades to inquire of the soul of Teiresias about his safe return home. The objects depicted are as follow. There is water like a river, clearly intended for Acheron, with reeds growing in it; the forms of the fishes appear so dim that you will take them to be shadows rather than fish. On the river is a boat, with the ferryman at the oars. [2] Polygnotus followed, I think, the poem called the Minyad. For in this poem occur lines referring to Theseus and Peirithous:—“Then the boat on which embark the dead, that the old Ferryman, Charon, used to steer, they found not within its moorings. ”The Minyad, an unknown work.For this reason then Polygnotus too painted Charon as a man well stricken in years. [3] Those on board the boat are not altogether distinguished. Tellis appears as a youth in years, and Cleoboea as still a maiden, holding on her knees a chest such as they are wont to make for Demeter. All I heard about Tellis was that Archilochus the poet was his grandson, while as for Cleoboea, they say that she was the first to bring the orgies of Demeter to Thasos from Paros. [4] On the bank of Acheron there is a notable group under the boat of Charon, consisting of a man who had been undutiful to his father and is now being throttled by him. For the men of old held their parents in the greatest respect, as we may infer, among other instances, from those in Catana called the Pious, who, when the fire flowed down on Catana from Aetna, held of no account gold or silver, but when they fled took up, one his mother and another his father. As they struggled on, the fire rushed up and caught them in the flames. Not even so would they put down their parents, and it is said that the stream of lava divided itself in two, and the fire passed on, doing no hurt to either young men or their parents. These Catanians even at the present day receive honors from their fellow countrymen. [5] Near to the man in Polygnotus' picture who maltreated his father and for this drinks his cup of woe in Hades, is a man who paid the penalty for sacrilege. The woman who is punishing him is skilled in poisonous and other drugs. [6] So it appears that in those days men laid the greatest stress on piety to the gods, as the Athenians showed when they took the sanctuary of Olympian Zeus at Syracuse; they moved none of the offerings, but left the Syracusan priest as their keeper. Datis the Persian too showed his piety in his address to the Delians, and in this act as well, when having found an image of Apollo in a Phoenician ship he restored it to the Tanagraeans at Delium. So at that time all men held the divine in reverence, and this is why Polygnotus has depicted the punishment of him who committed sacrilege. [7] Higher up than the figures I have enumerated comes Eurynomus, said by the Delphian guides to be one of the demons in Hades, who eats off all the flesh of the corpses, leaving only their bones. But Homer's Odyssey, the poem called the Minyad, and the Returns, although they tell of Hades, and its horrors, know of no demon called Eurynomus. However, I will describe what he is like and his attitude in the painting. He is of a color between blue and black, like that of meat flies; he is showing his teeth and is seated, and under him is spread a vulture's skin. [8] Next after Eurynomus are Auge of Arcadia and Iphimedeia. Auge visited the house of Teuthras in Mysia, and of all the women with whom Heracles is said to have mated, none gave birth to a son more like his father than she did. Great honors are paid to Iphimedeia by the Carians in Mylasa. 29.1. Higher up than the figures I have already enumerated are Perimedes and Eurylochus, the companions of Odysseus, carrying victims for sacrifice; these are black -rams. After them is a man seated, said by the inscription to be Ocnus (Sloth). He is depicted as plaiting a cord, and by him stands a she-ass, eating up the cord as quickly as it is plaited. They say that this Ocnus was a diligent man with an extravagant wife. Everything he earned by working was quickly spent by his wife. [2] So they will have it that Polygnotus has painted a parable about the wife of Ocnus. I know also that the Ionians, whenever they see a man labouring at nothing profitable, say that such an one is plaiting the cord of Ocnus. Ocnus too is the name given to a bird by the seers who observe birds that are ominous. This Ocnus is the largest and most beautiful of the herons, a rare bird if ever there was one. [3] Tityos too is in the picture; he is no longer being punished, but has been reduced to nothing by continuous torture, an indistinct and mutilated phantom. Going on to the next part of the picture, you see very near to the man who is twisting the rope a painting of Ariadne. Seated on a rock she is looking at her sister Phaedra, who is on a swing grasping in either hand the rope on each side. The attitude, though quite gracefully drawn, makes us infer the manner of Phaedra's death. [4] Ariadne was taken away from Theseus by Dionysus, who sailed against him with superior forces, and either fell in with Ariadne by chance or else set an ambush to catch her. This Dionysus was, in my opinion, none other than he who was the first to invade India, and the first to bridge the river Euphrates. Zeugma (Bridge) was the name given to that part of the country where the Euphrates was bridged, and at the present day the cable is still preserved with which he spanned the river; it is plaited with branches of the vine and ivy. [5] Both the Greeks and the Egyptians have many legends about Dionysus. Underneath Phaedra is Chloris leaning against the knees of Thyia. He will not be mistaken who says that all during the lives of these women they remained friends. For Chloris came from Orchomenus in Boeotia, and the other was a daughter of Castalius from Parnassus. Other authorities have told their history, how that Thyia had connection with Poseidon, and how Chloris wedded Neleus, son of Poseidon. [6] Beside Thyia stands Procris, the daughter of Erechtheus, and after her Clymene, who is turning her back to Chloris. The poem the Returns says that Clymene was a daughter of Minyas, that she married Cephalus the son of Deion, and that a son Iphiclus was born to them. The story of Procris is told by all men, how she had married Cephalus before Clymene, and in what way she was put to death by her husband. [7] Farther within from Clymene you will see Megara from Thebes. This Megara married Heracles, but was divorced by him in course of time, on the ground that he had lost the children he had by her, and so thought that his marriage with her was unlucky. Above the heads of the women I have enumerated is the daughter of Salmoneus sitting on a rock, beside whom is standing Eriphyle, who is holding up the ends of her fingers along her neck through her tunic, and you will conjecture that in the folds of her tunic she is holding in one of her hands the famous necklace. [8] Beyond Eriphyle have been painted Elpenor and Odysseus. The latter is squatting on his feet, and holding his sword over the trench, towards which the seer Teiresias is advancing. After Teiresias is Anticleia, the mother of Odysseus, upon a rock. Elpenor has on instead of clothes a mat, such as is usual for sailors to wear. [9] Lower down than Odysseus are Theseus and Peirithous sitting upon chairs. The former is holding in his hands the sword of Peirithous and his own. Peirithous is looking at the swords, and you might conjecture that he is angry with them for having been useless and of no help in their daring adventures. Panyassis the poet says that Theseus and Peirithous did not sit chained to their chairs, but that the rock grew to their flesh and so served as chains. [10] The proverbial friendship of Theseus and Peirithous has been mentioned by Homer in both his poems. In the Odyssey Odysseus says to the Phaeacians:—“And now I should have seen more men of former days, whom I wished very much to see, Theseus and Peirithous, renowned children of gods. ”Hom. Od. 11.631 foll.And in the Iliad he has made Nestor give advice to Agamemnon and Achilles, and speaking among others the following verses:—“I have never yet seen such men, and I am never likely to see As were Peirithous, Dryas, shepherd of the folk, Caeneus, Exadius, god-like Polyphemus, And Theseus, son of Aegeus, like to the immortals. ”Hom. Il. 1.262 foll. 30.1. Next Polygnotus has painted the daughters of Pandareos. Homer makes Penelope say in a speech1 that the parents of the maidens died because of the wrath of the gods, that they were reared as orphans by Aphrodite and received gifts from other goddesses: from Hera wisdom and beauty of form, from Artemis high stature, from Athena schooling in the works that befit women. [2] He goes on to say that Aphrodite ascended into heaven, wishing to secure for the girls a happy marriage, and in her absence they were carried off by the Harpies and given by them to the Furies. This is the story as given by Homer. Polygnotus has painted them as girls crowned with flowers and playing with dice, and gives them the names of Cameiro and Clytie. I must tell you that Pandareos was a Milesian from Miletus in Crete, and implicated in the theft of Tantalus and in the trick of the oath. [3] After the daughters of Pandareos is Antilochus, with one foot upon a rock and his face and head resting upon both hands, while after Antilochus is Agamemnon, leaning on a scepter beneath his left armpit, and holding up a staff in his hands. Protesilaus is seated with his gaze fixed on Achilles. Such is the posture of Protesilaus, and beyond Achilles is Patroclus standing. With the exception of Agamemnon these figures have no beard. [4] Beyond them has been painted Phocus as a stripling, and Iaseus, well bearded, is taking off a ring from the left hand of Phocus. The story about this is as follows. When Phocus, the son of Aeacus, had crossed from Aegina into what is now called Phocis, and wished to gain the rule over the men living on that part of the mainland, and to settle there himself, Iaseus conceived a great friendship for him. Among the gifts that Iaseus gave (as friends will) was a seal-ring, a stone set in gold. But when Phocus returned, not long afterwards, to Aegina, Peleus at once plotted to kill him. This is the reason why in the painting, as a reminder of their great friendship, Iaseus is anxious to look at the ring and Phocus has let him take it. [5] Beyond these is Maera sitting on a rock. About her the poem Returns says that she was still a maid when she departed this life, being the daughter of Proetus, son of Thersander, who was a son of Sisyphus. Next to Maera is Actaeon, son of Aristaeus, together with the mother of Actaeon; they hold in their hands a young deer, and are sitting on a deer's skin. A hunting dog lies stretched out beside them, an allusion to Actaeon's mode of life, and to the manner of his death. [6] Turning our gaze again to the lower part of the picture we see, next after Patroclus, Orpheus sitting on what seems to be a sort of hill; he grasps with his left hand a harp, and with his right he touches a willow. It is the branches that he touches, and he is leaning against the tree. The grove seems to be that of Persephone, where grow, as Homer thought,1 black poplars and willows. The appearance of Orpheus is Greek, and neither his garb nor his head-gear is Thracian. [7] On the other side of the willow-tree Promedon is leaning against it. Some there are who think that the name Promedon is as it were a poetic invention of Polygnotus; others have said that Promedon was a Greek who was fond of listening to all kinds of music, especially to the singing of Orpheus. [8] In this part of the painting is Schedius, who led the Phocians to Troy, and after him is Pelias, sitting on a chair, with grey hair and grey beard, and looking at Orpheus. Schedius holds a dagger and is crowned with grass. Thamyris is sitting near Pelias. He has lost the sight of his eyes; his attitude is one of utter dejection; his hair and beard are long; at his feet lies thrown a lyre with its horns and strings broken. [9] Above him is Marsyas, sitting on a rock, and by his side is Olympus, with the appearance of a boy in the bloom of youth learning to play the flute. The Phrygians in Celaenae hold that the river passing through the city was once this great flute-player, and they also hold that the Song of the Mother, an air for the flute, was composed by Marsyas. They say too that they repelled the army of the Gauls by the aid of Marsyas, who defended them against the barbarians by the water from the river and by the music of his flute. 31.1. If you turn your gaze again to the upper part of the painting, you see, next to Actaeon, Ajax of Salamis, and also Palamedes and Thersites playing with dice, the invention of Palamedes; the other Ajax is looking at them as they play. The color of the latter Ajax is like that of a shipwrecked sailor with the brine still rough on the surface of his skin. [2] Polygnotus has intentionally gathered into one group the enemies of Odysseus. Ajax, son of Oileus, conceived a hatred of Odysseus, because Odysseus urged the Greeks to stone him for the outrage on Cassandra. Palamedes, as I know from reading the epic poem Cypria, was drowned when he put out to catch fish, and his murderers were Diomedes and Odysseus. [3] Meleager, the son of Oeneus, is higher up in the picture than Ajax, the son of Oileus, and he seems to be looking at Ajax. Palamedes has no beard, but the others have. As to the death of Meleager, Homer1 says that the Fury heard the curses of Althaea, and that this was the cause of Meleager's death. But the poem Eoeae, as it is called, and the Minyad agree in giving a different account. For these poems say that Apollo helped the Curetes against the Aetolians, and that Meleager was killed by Apollo. [4] The story about the brand, how it was given by the Fates to Althaea, how Meleager was not to die before the brand was consumed by fire, and how Althaea burnt it up in a passion—this story was first made the subject of a drama by Phrynichus, the son of Polyphradmon, in his Pleuronian Women:—“For chill doom He escaped not, but a swift flame consumed him, As the brand was destroyed by his terrible mother, contriver of evil. ”Polyphradmon, Pleuronian Women, unknown location.However, it appears that Phrynichus did not elaborate the story as a man would his own invention, but only touched on it as one already in the mouths of everybody in Greece. [5] In the lower part of the picture, after the Thracian Thamyris, comes Hector, who is sitting with both hands clasped about his left knee, in an attitude of deep grief. After him is Memnon, sitting on a rock, and Sarpedon next to Memnon. Sarpedon has his face buried in both hands, and one of Memnon's hands lies on Sarpedon's shoulder. [6] All are bearded; and on the cloak of Memnon are embroidered birds. Their name is Memnonides, and the people of the Hellespont say that on stated days every year they go to the grave of Memnon, and sweep all that part of the tomb that is bare of trees or grass, and sprinkle it with the water of the Aesepus from their wet wings. [7] Beside Memnon is depicted a naked Ethiopian boy, because Memnon was king of the Ethiopian nation. He came to Troy, however, not from Ethiopia, but from Susa in Persia and from the river Choaspes, having subdued all the peoples that lived between these and Troy. The Phrygians still point out the road through which he led his army, picking out the shortest routes. The road is divided up by halting-places. [8] Beyond Sarpedon and Memnon is Paris, as yet beardless. He is clapping his hands like a boor, and you will say that it is as though Paris were calling Penthesileia to him by the noise of his hands. Penthesileia too is there, looking at Paris, but by the toss of her head she seems to show her disdain and contempt. In appearance Penthesileia is a maiden, carrying a bow like Scythian bows, and wearing a leopard's skin on her shoulders. [9] The women beyond Penthesileia are carrying water in broken pitchers; one is depicted as in the bloom of youth, the other is already advanced in years. There is no separate inscription on either woman, but there is one common to the pair, which states that they are of the number of the uninitiated. [10] Higher up than these is Callisto, daughter of Lycaon, Nomia, and Pero, daughter of Neleus. As her bride-price Neleus asked for the oxen of Iphiclus. Instead of a mattress, Callisto has a bearskin, and her feet are lying on Nomia's knees. I have already mentioned that the Arcadians say that Nomia1 is a nymph native to their country. The poets say that the nymphs live for a great number of years, but are not altogether exempt from death. After Callisto and the women with her is the form of a cliff, and Sisyphus, the son of Aeolus, is trying his hardest to push the rock up it. [11] There is also in the painting a jar, and an old man, with a boy and two women. One of these, who is young, is under the rock; the other is beside the old man and of a like age to his. The others are carrying water, but you will guess that the old woman's water-jar is broken. All that remains of the water in the sherd she is pouring out again into the jar. We inferred that these people too were of those who had held of no account the rites at Eleusis. For the Greeks of an earlier period looked upon the Eleusinian mysteries as being as much higher than all other religious acts as gods are higher than heroes. [12] Under this jar is Tantalus, enduring all the pains that Homer1 speaks of, and in addition the terror of the stone that hangs over him. Polygnotus has plainly followed the account of Archilochus, but I do not know whether Archilochus borrowed from others the story of the stone or whether it was an invention of his that he introduced into his poem. So great is the number of the figures and so many are their beauties, in this painting of the Thasian artist. (trans. H.S. Jones et al. 1918)

Annotation Authors and Editors
Created by Valérie Toillon

28.1. L'autre moitié du tableau, placée à main gauche, représente Ulysse dans l'Hadès; Il y est descendu pour consulter l'âme de Teirésias sur les moyens de rentrer heureusement chez lui. Voici ce qu'offre cette peinture : De L'eau semble indiquer un fleuve, apparemment l'Achéron. Il y croit des roseaux. Quant aux poissons, leurs contours sont si effacés qu’on les prendrait plutôt pour des ombres de poissons que pour des poissons véritables. Il y a une barque sur ce fleuve et le passeur tient les rames. 2. Polygnote a suivi la Minyade, à mon avis, car il s'y trouve ces vers relatifs à Thésée et Peirithoüs : "Arrivés là, il ne trouvèrent pas au mouillage la barque que conduisait le vieux nocher Charon." C'est d'après ces données que Polygnote a peint Charon sous les traits d'un vieillard. 3. les personnages montés dans la barque n'appartiennent pas tous à des familles illustres. Tellis a l'air d'un adolescent; Kléoboia est encore jeune fille. Elle tient sur ses genoux un coffret du genre de ceux qu'on fait pour Déméter. Tout ce que j'ai pu savoir au sujet de Tellis, c'est que le poète Archiloque descendait de lui à la troisième génération. Kléoboia fut, dit-on, la première qui apporta de Paros à Thasos les mystères de Déméter. 4. Sur la rive de l'Achéron, au-dessous de la barque de Charon, il faut remarquer un père étranglant son fils qui s'était conduit injustement envers lui. Les anciens avaient, en effet, le plus respect pour leurs parents. On peut juger, entre autres exemples, par ce qui arriva à Catane à ceux qu'on nomme les Pieux. Dans une éruption de l'Etna, le feu du volcan atteignait déjà Catane. Ces jeunes gens ne songèrent point à sauver leur or ni leur argent, mais, en prenant la fuite, ils chargèrent sur leurs épaules, l'un son père, l'autre sa mère. Comme ils avançaient péniblement, le feu et la flamme les gagnèrent de vitesse; mais malgré cela ils n'abandonnèrent pas leurs parents. La lave dit-on, se divisa en deux bras et passa à côté des jeunes gens sans faire aucun mal ni à eux ni à leurs parents. De nos jours encore, les Catanéens leurs rendent des honneurs. 5. Dans le tableau de Polygnote, près de l'homme qui a maltraité son père et qui pour cela subit des peines dans l'Hadès, on en voit un autre puni pour avoir commis des vols sacrilèges. La femme qui le châtie a la science des poisons et sait l'art de faire souffrir les hommes. 6. On avait encore une piété singulière envers les dieux. Les Athéniens le firent bien voir lorsqu'après avoir pris le temple de Zues Olympien à Syracuse, ils ne détournèrent aucune des offrandes et en laissèrent la garde au prêtre syracusain. C'est ce que montra également le mède Datis, soit par les paroles qu'il adressa aux Déliens, soit en action, lorsqu'ayant trouvé dans un vaisseau phénicien une statue d'Apollon, il la rendit aux Tanagréens pour la replacer à Délion. C'est ainsi que tous les hommes d'alors tenaient en grand honneur les dieux, et telle est la raison pour laquelle Polygnote a figuré ce sacrilège. 7. Au-dessus de figures que je viens d'énumérer est Eurynomos. Les exégètes de Delphes assurent que c'est un démon de l'Hadès qui ronge les chairs des cadavres et ne leur laisse que les os. Mais ni Homère dans l'Odyssée, ni le poème intitulé la Minyade ni celui des Retours qui font tous mention de l'Hadès et de ses épouvantes ne connaissent aucun démon appelé Eurynomos. Je me bornerai donc à décrire la forme sous laquelle le peintre l'a représenté. Il a la peau d'un bleu qui tire sur le noir, telles ces mouches qui s'attachent aux viandes; il montre les dents; il est assis et sous ses pieds est étendue une peau de vautour. 8. Immédiatement après Eurynomos, on voit l'Arcadienne Augé et Iphimédeia. La première se rendit auprès de Teuthras en Mysie et fut, dit-on, de toutes les femmes dont Héraklès eut la compagnie, celle qui enfanta le plus semblable à son père. Quant à Iphimédeia, les Cariens de Mylasa lui rendent de grands honneurs. 29.1. Un peu plus haut que les personnages énumérés ci-dessus, on voit Périmédès et Eurylochos, les compagnons d'Ulysse, portant des victimes. Ces victimes sont des béliers noirs. Suit un homme assis que l'inscription dit être Oknos. Il est représenté tressant une corde de jonc. A côté se tient une ânesse qui dévore furtivement la corde à mesure qu'elle est tressée. Cet Oknos, raconte-t-on, était un homme laborieux affligé d'une femme dépensière : tout ce qu'il amassait par son travail était bientôt dissipé par elle. 2. On veut donc que Polygnote ait fait allusion à la femme d'Oknos. Je ne sais que les Ioniens quand ils voient quelqu'un se livrer à un travail inutile disent que cet homme tresse la corde d'Oknos. Le même nom d'Oknos est donné par les augures qui tirent des oiseaux leurs présages à une espèce d'oiseau; cet oknos est le plus grand et le plus beau des hérons; c'est en même temps un des oiseaux les plus rares. 3. Le peintre a représenté Tityos; son châtiment est suspendu, mais les tortures prolongées l'ont réduit à rien; ce N'est plus qu'un spectre indistinct et qui n'est même pas entier. En continuant à parcourir le tableau, on voit Ariane tout près de l'homme qui tord le câble. Elle est assise sur un rocher et regarde sa sœur Phèdre; celle-ci se balance sur une corde à laquelle elle se tient des deux mains. L'attitude suggère, sous une forme très gracieuse, la manière don Phèdre périt. 4.Pour ce qui est d'Ariane, Dionysos l'ayant rencontrée par aventure ou l'ayant guettée à desseins, l'enleva à Thésée qu'il assaillit avec des forces navales supérieures. Ce Dionysos, à mon avis, n'est autre que celui qui, le premier, conduisit une armée contre les Indiens et le premier jeta un pont sur l'Euphrate. On a nommé Zeugma (joug) la ville qui fut bâtie à l'endroit de la contrée où l'Euphrate reçut le pont, et, de nos jours encore, on y conserve le câble dont il se servit pour lier les deux rives. Il est tressé de sarments et de rameaux de lierre. 5. Voilà une des innombrables légendes relatives à Dionysos que racontent les Grecs et les Égyptiens. Au-dessous de Phèdre est Chlôris appuyée sur les genoux de Thyia. On ne risque pas de se tromper en affirmant que, de leur vivant, ces femmes étaient étroitement liées. L'une, Chlôris, était d'Orchomène en Béotie; l'autre < fille de Kastalios, du Parnasse>. On raconte que Poséidon s'unit à Thyia et que Chlôris épousa Nélée, fils de Poséidon. 6. À côté de Thyia est debout Prokris, fille d'Erechtée, et, après elle, Klyméné, qui lui tourne le dos. On lit dans le poème les Retours que Klyméné était fille de Minyas, qu'elle fut mariée à Képhalos, fils de Deïon, et que de ce mariage naquit un fils, Iphiklos. Quant à Prokris, tous les poètes répètent qu'elle fut mariée à Képhalos avant Kliméné et de quelle manière elle fut tuée par son mari. 7. Sur un plan plus éloigné que Klyméné, vous verrez Mégara de Thèbes. Héraklès l'avait épousée, mais au bout d'un certain temps, il la répudia, parce qu'il perdit les enfants qu'il avait eus d'elle, et qu'il croyait l'avoir prise pour femme sous de mauvais auspices. Au- dessus de la tête des femmes que j'ai énumérées, est la fille de Salmoneus assise sur un rocher; auprès d'elle est debout Eriphylé; elle tend le bout des doigts à travers sa tunique près de son cou et donne ainsi à entendre qu'elle tient le fameux collier caché sous les plis du vêtement. 8. Après Eriphylé, le peintre a représenté Elpénor avec Ulysse qui fléchit le jarret et tient son épée au-dessus de la fosse. Le devin Teirésias s'avance vers la fosse. Derrière Teirésias, sur un rocher, est la mère d'Ulysse, Antikleia. Elpénor a, en guise de vêtement, une saie telle qu'en portent les matelots. 9. Plus bas qu'Ulysse, on voit assis sur des sièges Thésée et Peirithoüs; Thésée tient dans chaque main une épée, celle de Peirithoüs et la sienne. Peirithoüs jette les yeux sur les armes et semble fâché qu'elles ne lui aient été d'aucun secours dans son entreprise audacieuse. Panyassis a dit dans ses vers que Thésée et Peirithoüs n'avaient pas l'air d'être enchaînés sur leurs sièges, mais, à l'entendre, leur peau serait adhérente au roc, rendant les liens inutiles. Homère a parlé dans ses deux poèmes de l'amitié proverbiale de Thésée et de Peirithoüs. C'est ainsi qu'Ulysse dit aux Phéaciens (Od. , Xi, 630-631) : " Peut-être aurais-je vu encore ce que je désirais voir, Thésée et Peirithoüs nobles enfants des dieux." Et dans l'Iliade (I, 262-265), dans les conseils que donne Nestor à Agamemnon, figurent ces propos : "Je n'ai jamais vu et ne reverrai jamais d'hommes tels que Peirithoüs et Dryas, pasteur des peuples, Kaineus, Exadios, Polyphème, égal aux dieux et Thésée, fils d'Égée, semblable aux immortels". 30.1. Ensuite Polygnote a peint les filles de Pandaréos. Dans Homère (Od. XX, 66 et 78), Pénélope dit que les parents de ces jeunes filles périrent par le courroux des dieux; qu'elles-mêmes, restées orphelines, furent élevées par Aphrodite et reçurent des autres divinités divers présents. Héra leur donna la sagesse et la beauté; Artémis y joignit une stature élevée et Athéna leur enseigna les ouvrages qui conviennent aux femmes. 2. Aphrodite monta au ciel pour obtenir de Zeus un heureux hymen pour ses pupilles; mais, pendant son absence, elles furent enlevées par les Harpyies qui les remirent aux Erinyes. Voilà ce qu'on lit dans Homère. Polygnote a peint ces jeunes filles couronnées de fleurs et jouant aux astragales; il les a nommées Kameirô et Klytia. Il faut savoir que Pandaréos leur père était de Milétos, en Crète, qu'il fut complice du vol commis par Tantale et prit part au stratagème du serment. 3. Après les filles de Pandaréos, est Antilochos : un pied posé sur un rocher, il cache son visage, la tête dans ses deux mains. Après Antilochos, on voit Agamemnon qui s'appuie sur un sceptre placé sous l'aisselle gauche et qui tient dans les mains une baguette. Protélisaos, assis, regarde Achille qui est dans la même posture que lui. Au-dessus d'Achille est debout Patrocle. Tous ces personnages sont imberbes, excepté Agamemnon. 4. Au-dessus d'eux, est peint Phôkos, sous les traits d'un adolescent, et Iaseus avec une barbe fournie. IL retire un anneau de la main gauche de Phôkos et voici à quoi cela se rapporte. Phôkos, fils d'Eaque, était passé d'Égine dans le pays maintenant appelé la Phoecide avec l'intention d'acquérir l'autorité sur cette terre où il voulait s'établir. Iaseus s'unit à lui d'une étroite amitié, et, entre autres présents d'usage, il lui donna une pierre gravée montée en or. Peu de temps après , Phôkos étant retourné à Égine, Pélée trama aussitôt sa mort. C'est la raison pour laquelle dans le tableau, en souvenir de cette amitié, Iaseus veut regarder l'anneau que Phôkos lui laisse prendre. 5. Plus haut est Maira assise sur un rocher. Le poème des Retours dit qu'elle mourut vierge et qu'elle était fille de Proitos, fils de Thersandros, fils de Sisyphe. Après Maira on voit Actéon, fils d'Aristée, et la mère d'Actéon; ils ont dans les mains un faon et sont assis sur une peau de faon; un chien de chasse est couché à leur pieds pour indiquer le genre de vie d'Actéon et les péripéties de sa mort. 6. En portant ses regards vers le bas du tableau, on aperçoit à la suite de Patrocle, Orphée assis sur un tertre. De la main gauche, il tient la cithare; de l'autre, il touche les branches d'un saule contre lequel il est appuyé. Le bocage paraît consacré à Perséphone : car d'après l'opinion d'Homère (Od. X, 510), il est planté de peupliers et de saules. L'aspect d'Orphée est tout grec; il n'a ni le vêtement ni la coiffure thraces. 7. De l'autre côté du même saule est adossé Promédon. Il y a des gens qui pensent que ce nom de Promédon fut inventé par Polygnote; d'autres disent que c'était un Grec, grand amateur de musique et surtout des mélodies d'Orphée. 8. En cet endroit du tableau, on voit Schédios qui conduisit les Phocéens à Troie; après lui Pélias assis sur un siège, la barbe et les cheveux blancs. Schédios tient une dague et il est couronné d'ache. Thamyris qui est assis auprès de Pélias est frappé de cécité; tout son extérieur est misérable : sa chevelure touffue, sa barbe hirsute; à ses pieds est jetée une lyre dont les corde sont brisées et les montants rompus. 9. Au-dessus de lui est Marsyas assis sur un rocher; à ses côtés se trouve Olympos sous les traits d'un beau garçon. Il apprend à jouer de la flûte. Les Phrygiens de Kélainai veulent que le fleuve qui traverse leur ville fût jadis le joueur de flûte Marsyas et que l'air joué en l'honneur de la Mère des Dieux soit de son invention. Ils assurent que, s'ils repoussèrent les Gaulois, c'est que Marsyas les protégea contre ces barbares au moyen des eaux de son fleuve et des airs de ses roseaux. 31.1 En reportant ses yeux vers la partie supérieure du tableau , on voit à la suite d'Actéon, Ajax de Salamine, Palamède et Thersite qui s'amusent à jouer aux dés, invention de Palamède. L'autre, Ajax, contemple les joueurs. Il a le teint d'un noyé dont le corps serait encore couvert d'écume. 2. Polygnote a réuni à dessein tous les ennemis d'Ulysse. Ajax fils d'Oïlée conçu de la haine contre Ulysse parce que celui-ci avait conseillé aux Grecs de la lapider en châtiment de son attentat sur Cassandre. J'ai lu dans les Chants Cypriaques que Palamède fut noyé par Ulysse et Diomède dans une partie de pêche. 3. Méléagre fils d'Oineus est placé dans le tableau un peu au-dessus d'Ajax fils d'Oïlée; il paraît le regarder; sauf Palamède, tout ces personnages sont barbus. AU sujet de la mort de Méléagre, Homère (Il. IX, 555) dit que l'Érinye entendit les imprécations d'Althaia et que ce fut pour cette raison que périt Méléagre. Le poème intitulé les Héoiai et celui de la Minyade s'accorde à dire qu'Apollon, étan venu au secours des Kourètes contre les Étoliens, tua Méléagre. 4. Quant à l'histoire du tison donné à Althaia par les Mires avec l'Assurance que Méléagre ne mourrait pas avant qu'il eût été consumé par le feu, tison qui fut brûlé dans un accès de colère, Phrynichos, fils de Polyphradmon, est le premier qui en ait parlé dans son drame des Pleuroniennes, en ces termes : "il n'évita pas un funeste destin. La flamme rapide le dévora en même temps que le tison jeté au feu par une mère cruelle et dénaturée." Cependant Phrynichos ne semble pas s'être étendu sur ce sujet comme il n'eût pas manqué de le faire s'il eût été de son invention; il y touche seulement en passant, comme à un trait déjà connu de toute la Grèce. 5. Dans la partie inférieure du tableau, après le Thrace Thamyris, on voit Hector, assis, les mains croisées sur son genou gauche; toute son attitude exprime la douleur. Après lui viennent Memnon, assis sur un rocher, et Sarpédon, le visage appuyé sur les deux mains. Memnon pose l'une des siennes sur l'épaule de Sarpédon. 6. Ils sont tous barbus. Sur la chlamyde de Memnon sont brodés des oiseaux appelés Memnonides. Les riverains de l'Hellespont assurent que chaque année, à des jours fixes, il vient de ces oiseaux sur le tombeau de Memnon; qu'ils balaient la partie du monument qui est dénuée d'arbres ou de verdure, et qu'ils l'aspergent avec leurs ailes trempées dans l'onde de l'Aisépos. 7. Près de Memnon est figuré un enfant éthiopien nu, parce que Memnon était roi de la nation éthiopienne. Cependant, lorsqu'il vient au secours d'Ilion, il n'arrivait pas d'Éthiopie, mais de Suse en Perse et des bords du fleuve Choaspe, après avoir soumis tous les peuples qui habitaient entre ce pays et le sien. Les Phrygiens montrent encore la route par laquelle il fit passer son armée, en suivant une ligne droite à travers la contrée. Cette route est coupée par des stations. 8. Au-dessus de Sarpédon et de Memnon est Pâris, encore imberbe. Il claque des mains, à la paysanne, et semble fixer par ce bruit l'attention de Penthésilée. Celle-ci regarde Pâris; mais, à l'expression de sa physionomie, on voit qu'elle le dédaigne et n'en tient aucun compte. Penthésilée est représentée sous les traits d'une jeune fille ayant un arc scythe et, sur les épaules une peau de panthère. 9. Au-dessus de Penthésilée sont deux femmes qui portent de l'eau dans des cruches fêlées : l'une est représentée encore dans la fleur de la beauté, l'autre est déjà avancée en âge. Il n'y a pas d'inscription particulière pour chacune d'elles; mais il est dit, en commun pour toutes deux, qu'elles n'étaient pas initiées. 10. Un peu plus haut que ces femmes, on voit Kallistô, fille de Lykaon, Nomia et Pérô, fille de Néleus. Pour présent de noces de celle-ci, Néleus demandait les vaches d'Iphiklos. Kallistô a une peau d'ours en guise de couverture et ses pieds reposent sur les genoux de Nomia. J'ai dit précédemment (VIII, 38.11) que les Arcadiens considèrent Nomia comme une nymphe de leur pays. Les poètes prétendent que les nymphes vivent un grand nombre d'années, sans toutefois être absolument exemptes de la mort. Après Kallistô et les femmes qui l'accompagnent, on voit une espèce d'escarpement, vers le haut duquel Sisyphe, fils d'Éole, s'efforce de pousser un rocher. 11. Il y a aussi dans cette peinture une grande jarre avec un vieillard, un petit garçon et deux femmes dont l'une, encore jeune, est sur un rocher, l'autre près du vieillard et paraissant aussi âgée que lui. Les autres portent de l'eau, mais la vieille femme semble avoir cassé sa cruche et verser l'eau qui reste dans la jarre. Nous présumons que ces gens sont de ceux qui ne font aucun cas des Mystères d'Éleusis. En effet, les anciens Grecs mettaient la même différence entre les mystères d'Éleusis et les autres cérémonies pieuses qu'il y a entre les dieux et les héros. Au-dessous du tonneau de Tantale, qui subit tous les tourments décrits par Homère. À ces maux s'ajoute la frayeur que lui inspire le roc suspendu sur sa tête. Il est évident que Polygnote a suivi le récit d'Archiloque; mais j'ignore si ce poète l'a emprunté à d'autres pu s'il en est lui-même l'inventeur. Tel est, dans sa grande variété et sa belle ordonnance, le tableau du maître de Thasos. (trad. A. Reinach 1921).

Annotation Authors and Editors
Created by Valérie Toillon

Commentary

Paus. X, 28-31. Pausanias' description of the Nekyia in the Cnidian lesche at Delphi.

  1. The Nekyia or “invocation of the dead” (on the sources of the Nekyia: Felten, W. & Krauskopf, I., LIMC VIII s.v. Nekyia, pp. 871-878, esp. Nekyia 6) was the companion painting of the Iliouperis. It was painted on the left side of the Cnidian Lesche in other words: on the left half of the East wall, the North wall and the left part of the West wall, since the entry was on the West side of the building (see text 107a §3; Roscino 2010, fig. 18).

  2. As for the Ilioupersis, the Nekyia caused numerous attempts reconstitutions, including: C. Robert 1892, esp. pp. 33-69 (for the reconstitutions before and after C. Robert, one can find a detailed bibliography in Touchefeu-Meynier 1968, pp.133-144); Stansbury-O’Donnell 1990; Cousin 2000 (esp. pp. 66-70); Roscino 2010, pp. 38-67.

  3. The Nekyia and the Ilioupersis were thought together as a whole, resulting an elaborate iconographical program in which the specific themes of justice (dike) and injustice (adike) pointed out. Just as the contrast between ethos (character) and pathos (emotions) emerges in the juxtaposition of antithetical figures within the painting (see text 107a; Pollitt 1976; Stansbury-O’Donnell 1989; Stansbury-O’Donnell 1990, p. 232; Castriota 1992, pp. 118-127). The composition was also motivated by contemporaneous politics and afterlife beliefs (See below §6; Robert 1892, p. 82; Kebric 1983, pp. 25-29 and pp. 45-46; Stansbury-O’Donnell 1990, pp. 230-232; Castriota 1992, pp. 91-95; Cousin 2000, pp. 70-72; Roscino 2010, pp. 64-67; Roscino 2012, pp. 92-99).

  4. Since the Nekyia and the Ilioupersis faced each other, they must have had some compositional similarities. The transition between the Ilioupersis and the Nekyia was marked by the river Acheron and the boatman Charon, juxtaposed to Menelas' ship leaving Troy. Moreover, the Underworld entry was marked twice: the river Acheron and the sacrificial pit above which Ulysses is standing. The sacrificial pit was up into the middle of the picture, giving to the whole painting the illusion of depth. Thus, the general composition of the Nekyia was thought both horizontally and vertically. Horizontally, the characters were divided into two main groups: the heroines whose center was occupied by Phedra. This group was introduced by Tellis and Cleoboia on Charon's boat. Then the heroes whose Orpheus was, in the composition, the central character. The group was announced by Theseus and Peirithoos. At the North-West corner of the lesche, Ulysses' group united the group of heroines with the group of heroes. The group of heroes was divided into two parts: Ulysses friends and Ulysses enemies. Next, opposed to the Greek heroes, was the group of Trojan heroes. Then followed their allies, and the musicians and poets. Finally, came the damned and great criminals. Vertically, the characters were distributed into three main levels, with some intermediate levels, creating a "vertical chain" between the figures (Robert 1892, pp. 70-74; Reinach 1921, pp. 108-109; Stansbury-O’Donnell 1990, pp. 216-230, fig. 3-5; Cousin 2000, pp. 66-71; Roscino 2010, pp. 51-56).

  5. Below are listed the figures (about 70) and themes appearing within Polygnotos painting (for the sake of clarity, as for text 107a, only the LIMC references for the mythological figures are listed, in which a more detailed bibliography can be find). Following Pausanias' description: Charon (Sourvinoud-Inwood, C., LIMC III s.v. Charon I, pp. 210-225, esp. Charon I 46 ; Oakley 2004, pp. 113-125); Tellis (Müller, P., LIMC VII sv. Tellis, pp. 878-879, Tellis 1 = Charon I 46 = Kleoboia 1) and Cleoboia carrying the “cista mystica” of Eleusis mysteries on her knees (Reinach, 1921, pp. 110-111, n. 2; Kebric 1983, pp. 45-46; Lochin, J., LIMC VI s.v. Kleoboia, p. 66; Roscino 2012, pp. 92-94); a man strangled by his father; another man condemned to drink poison in punishment for his impiety (Reinach 1921, p. 111-112 n. 4); the death daemon Eurynomos (only known by Pausanias' depiction; see: Reinach 1921, p. 113 n. 2; Robertson, M., LIMC IV, s.v. Eurynomos, p. 109, esp. Eurynomos 1); Auge (Bauchnenss-Thüriedl, C. LIMC III s.v. Auge, pp. 45-51, esp. Auge 1. C. Robert (1892) rather see Leda) ; Iphimedeia (Gisler, J.-R., LIMC V s.v. Iphimedeia, p. 737); Perimedes and Eurylochos (Od. 11, 23. Perimedes : LIMC VII s.v. Perimedes, p. 324 ; Eurylochos : Touchefeu, O. LIMC IV s.v. Eurylochos I p. 103, esp. Eurylochos I 3); Ocnos (Reinach 1921, pp. 114-116 n. 3; Keuls 1974, pp. 35-38; LIMC VII s.v. Oknos, pp. 33-35, esp. Oknos 4; Fabiano 2008); Tityos (Reinach 1921, p. 116-117 n. 1; Vollkommer, R., LIMC VIII s.v. Tityos, pp. 37-41, esp. Tityos 39); Ariane (Benhard, M.-L., LIMC III s.v. Ariadne, pp. 1050-1070, esp. Ariadne 162); Phedra swinging (Linans de Bellefonds, P., LIMC VII s.v. Phaidra, pp. 356-359, esp. Phaidra 17; on the meaning of the swinging see: Picard 1928; Dietrich 1961; Burkert 2005, pp. 241-243; Burkert 2011, p. 323); Chloris (Linant de Bellefonds, P., LIMC III s.v. Chloris I, pp. 271-272, esp. Chloris I 1); Thyia (Skorda, D., LIMC VIII s.v. Thyia, p. 22, esp. Thyia 1 = Chloris I 1. About the Nymphs see: Homeric Hymn to Aphrodite (5), 266-272 ; Plutarch, De defectu oraculum, 11); Procris (Simantoni-Bournia, LIMC VII s.v. Prokris, pp. 529-530; Simon 1956); Klimene (LIMC VI s.v. Klimene III 1, p. 70); Megara (Woodford, S., LIMC VIII s.v. Megara I, pp. 828-829, esp. Megara I 1); Tyro (Simon, E., LIMC VIII s.v. Tyro p. 153-154); Eriphyle (Lezzi-Hafter, A., LIMC III s.v. Eriphyle, pp. 843-846, esp. Eriphyle I 12); Ulysse (Touchefeu-Meynier, LIMC VI s.v. Odysseus, pp. 943-970); Teiresias (LIMC VIII s.v. Teiresias p. 1188-1191, esp. Teiresias 1); Elpenor (Touchefeu, O., LIMC III s.v. Elpenor, p. 721-722, esp. Elpenor 5); Antikleia, Ulysses' mother (Od. XI, 152-224 ; Touchefeu, O., LIMC I s.v. Antikleia, p. 828-830 ; esp. Antikleia 3) ; Theseus (Neils, J., LIMC VII s.v. Theseus, p. 922-951, esp. Theseus 292); Peirithoos (Manakidou, E., LIMC VII s.v. Peirithoos, p. 232-242); the daughters of Pandareus, Kameiro and Klytia, playing knucklebones (Kotsou, H., LIMC V s.v. Kameiro, pp. 949-950, esp. Kameiro 1; about knucklebones game see: text 190) ; Antilochos (Od. XI, 467-468 ; XXIV, 15-16 ; Kossatz-Diessmann, A.-L., LIMC I s.v. Antilochos I, p. 830-838, esp. Antilochos 36) ; Agamemnon (Touchefeu-Meynier, LIMC I s.v. Agamemnon, pp. 256-274, esp. Agamemnon 85) ; Protesilaos (Canciani, F., LIMC VII s.v. Protesilaos, pp. 554-560, esp. Protesilaos 1 = Achilleus 900); Achilles ( Kossatz-Diessmann, A.-L., LIMC I s.v. Achilleus, pp. 37-200 ; esp. Achilleus 900, p. 195); Patrocle (Touchefeu-Meynier, LIMC VIII, s.v. Patroklos, pp. 948-952); Phokos (LIMC VII s.v. Phokos III, p. 397) ; Iaseus (Gisler, J.-R., LIMC V s.v. Iaseus 1, p. 626-627); Maira (Müller, P., LIMC VI sv. Maira, p. 341) ; Actaeon and his mother (Guimond, L., LIMC I s.v. Aktaion, p. 454-469, esp. Aktaion 120 ); Orpheus (Garezou, M.-X., LIMC VII s.v. Orpheus, pp. 81-105, esp. Orpheus 71); Promedon (only known by Pausanias); Thamyris (LIMC VII s.v. Thamyris/Thamyras, pp. 902-904, esp. Thamyris 15); Pelias (Simon, E. LIMC VII s.v. Pelias, p. 273-277, esp. Pelias 25); Marsyas (Weiss, A., LIMC VI s.v. Marsyas I, pp. 366-378, esp. Marsyas 67); Olympos (Weis, A., LIMC VII s.v. Olympos I, pp. 38-45, esp. Olympos I 10) ; Ajax of Salamis (Od. XI, 543-564 ; Touchefeu, O., LIMC I s.v. Aias I, p. 312-336 ; esp. Aias I 143 et 144, p. 332-333) ; Palamedes (Woodford, S., LIMC VII s.v. Palamedes, pp. 145-149, esp. Palamedes 8) ; Thersite (Zimmermann, K. LIMC VIII s.v. Thersites, p. 1207-1209, esp. Thersites 1); Meleager (Woodford, S., LIMC VI s.v. Meleagros p. 414-431, esp. Meleagros 43); Ajax son of Oileus (Touchefeu, O., LIMC I s.v. Aias II, p. 336-351 ; esp. Aias II 114) ; Hector (Touchefeu, O., LIMC IV s.v. Hektor, pp. 483-498, esp. Hektor 131); Memnon (Kossatz-Diessmann, A.-L., LIMC VI s.v. Memnon . 448-461, esp. Memnon 93); Sarpedon (Reinach 1921, p. 127 n.3; Von Bothmer, D., LIMC VII s.v. Sarperdon, pp. 696-700, esp. Sarpedon 16 = Memnon 93); Paris (Hampe, R. LIMC I sv. Alexandros, pp. 494-529, esp. Alexandros 105) and Penthesileia dancing (on the meaning of this scene: see Robert 1892, p. 68; Schweitzer 1936, pp. 291-294; Berger, E., LIMC VII, s.v. Penthesileia, pp. 296-305, esp. Penthesileia 68; Stansbury-O’Donnell 1990, p. 228; Roscino 2010, pp. 54-55); two women carrying water into pierced jars identified as "non-initiated", amuetoi (See: Plato, Gorgias 493; Politics 363; Robert 1892, p. 51-52; Reinach 1921, p. 128-129 n. 3; Graf 1974, pp.110-112; Keuls 1974, pp. 39-41; Kossatz-Diessmann, A., LIMC I s.v. Amyetoi, pp. 736-738, esp. Amyetoi 4); Kallisto (Balty, J.-C., LIMC V s.v. Kallisto, p. 940-944, esp. Kallisto 1); Pero (Berger-Doer, G., LIMC VII s.v. Pero I, p. 327); Sisyphus (Od. XI, 593-600; Oakley, J., LIMC VII s.v. Sisyphos I, pp. 781-787, esp. Sisyphos I 25); other water-carriers: an aged man, a little boy, two women; Tantalus (on Tantalus' torture : Od. XI. 582-592; Kossatz-Diessmann, A., LIMC VII s.v. Tantalos, pp. 839-843, esp. Tantalos 9 = Amyetoi 4 = Sisyphos I 25).

  6. The Nekyia painting is full of topographical indications marking the Underworld landscape: the river Acheron (Od, X, 513-515; personification: Boardman, J., LIMC I s.v. Acheron, pp. 36-37), a hill (Orpheus), a willow indicating Persephones’ sacred grove, Sisyphus' rock, a marsh, maybe some fruit trees (Tantalus). This specific Underworld landscape has inspired few artists of Polygnotos' time: the most noteworthy example is an attic red-figure pelike (wine jar similar to an amphora) by the Lykaon painter (ca. 440 B.C. Boston, Museum of Fines Arts 34.79) showing Ulysses and Elpenor's ghost into a marshy landscape (Touchefeu-Meynier 1968, pp. 135-136; Stansbury-O’Donnell 1990; Cousin 2003; Stansbury-O’Donnell 2014. Nekyia pictures' catalogue: Touchefeu-Meynier 1968, pp. 133-144). Polygnotos, following the Homeric description of the Underworld, places the dead into a landscape both watery (river, marsh, vegetation) and rocky (on the significance of the water in the Nekyia: Roscino 2012). But, the atmosphere is quite different than the Homeric description. Polygnotos' Underworld is full of serenity, maybe under the influence of the mystery cults (as Eleusis mysteries or "orphic-dionysiac" cults), to which refers the presence of "non-initiated" (amuethoi), but also Cleoboia (carrying the “cista mysitica” of Eleusis Mysteries) and Orpheus. Thus, two afterlife concepts coexist into the painting; the old one inherited from Homeric times and a more recent view linked to mysteries initiation, involving a sort of comfort and blessing into the Underworld, which develop along the fifth century B.C. (Kebric 1983, pp. 45-46; Stansbury-O’Donnell 1990; Castriota 1992, p. 120, 125-127; Cousin 2000, pp. 87-98; Cousin 2003; Roscino 2012, pp. 92-99. On Mystery cults: Graf 1974, esp. pp.107-120; Burkert 2003; Burkert 2011, pp. 377-401).

Annotation Authors and Editors
Created by Valérie Toillon

Bibliography

Burkert, W., 2005. Homo Necans: rites sacrificiels et mythes de la Grèce ancienne, Paris: Belles lettres;

Burkert, W., 2011. La religion grecque: à l’époque archaïque et classique, Paris: Picard;

Burkert, W., 2003. Les cultes à mystères dans l’Antiquité, Paris: Les Belles lettres;

Castriota, D., 1992. Myth, ethos, and actuality: official art in fifth-century B.C., Athens, Madison, Wis: University of Wisconsin Press;

Cousin, C., 2000. Composition, espace et paysage dans les peintures de Polygnote à la lesché de Delphes. Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque, 4, pp.61–103;

Cousin, C., 2003. La diffusion du thème de la « Nékyia » homérique dans l’art antique : espace et paysage infernaux. Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce archaïque, 7, pp.257–271;

Dietrich, B.C., 1961. A Rite of Swinging during the Anthesteria. Hermes, 89(1), pp.36–50;

Fabiano, D., 2008. « Oknos » : l’angoisse des châtiments infernaux. Revue de l’histoire des religions, 225((2)2), pp.273–295;

Graf, F., 1974. Eleusis und die orphische Dichtung Athens in vorhellenistischer Zeit, Berlin ; New York: De Gruyter;

Kebric, R.B., 1983. The paintings in the Cnidian Lesche at Delphi and their historical context, Leiden: E.J. Brill;

Keuls, E.C., 1974. The water carriers in Hades: a study of catharsis through toil in classical antiquity, Amsterdam: A. M. Hakkert;

Oakley, J.H., 2004. Picturing death in classical Athens: the evidence of the white lekythoi, Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press.

Picard, C., 1928. Phèdre “à la balançoire” et le symbolisme des pendaisons. Revue Archéologique, 28, pp.47–64;

Pollitt, J.J., 1976. The Ethos of Polygnotos and Aristeides. In L. Bonfante & E. von Heintze, eds. In Memoriam Otto J. Brendel: Essays in Archaeology and the Humanities. P. von Zabern, pp. 49–54;

Robert, C., 1892. Die Nekyia des Polygnot, Halle: Max Niemeyer;

Roscino, C., 2012. L’ acqua e il sacro nella « Nekyia » di Polignoto a Delfi. In Cultura e religione delle acque. pp. 89–101;

Roscino, C., 2010. Polignoto di Taso, Roma: G. Bretschneider;

Schweitzer, B., 1936. Der Paris des Polygnot. Hermes, 71(3), pp.288–294;

Simon, E., 1956. Prokris. Wissenschaftkiche Beilage zum Jahresbericht 1956/57 des Hum. Gymnasiums Aschaffenburg, pp.3–9;

Stansbury-O’Donnell, M., 1990. Polygnotos’ Nekyia : a reconstruction and analysis. American Journal of Archaeology, XCIV, pp.213–235;

Stansbury-O’Donnell, M., 1989. Polygnotos’s Iliupersos. A new reconstruction. American Journal of Archaeology, XCIII, pp.203–215;

Stansbury-O’Donnell, M., 2014. Reflections of monumental painting in Greek vase painting. In J. J. Pollitt, ed. The Cambridge history of painting in the Classical world. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, pp. 143–169.

Annotation Authors and Editors
Created by Valérie Toillon